Factuurvoorwaarden

 1. Bij de uitoefening van onze opdrachten voor derden, klanten en andere belanghebbenden verbinden wij er ons toe een volstrekte beroepsdiscretie in acht te nemen jegens eerder vermelde personen. Anderzijds verbinden deze eerder vermelde personen er zich toe de adviezen, rapporten, briefwisseling van ons enkel voor eigen gebruik aan te wenden en niet aan derden, om bezwarende titel of om niet, ter beschikking te stellen.
 2. De opdrachtgever verbindt zich ertoe op loyale wijze aan ons alle gewenste informatie en documentatie ter beschikking te stellen teneinde een optimaal resultaat van de tussenkomst van ons te bekomen.
 3. De opdrachtgever heeft kennis van de uiterste data voor het indienen van aangiftes en in het kader van de opdracht. De opdrachtgever zal de nodige stukken tijdig en ten laatste en voor het verstrijken van de termijn aan de dienstverlener ter beschikking stellen. De dienstverlener zal steeds zo spoedig mogelijk en binnen de gestelde termijnen haar opdracht De dienstverlener kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld noch door de opdrachtgever noch door derden indien termijnen niet werden nageleefd door het laattijdig meedelen van de boekhoudkundige stukken door de opdrachtgever of derden.
 4. De opdrachtgever verbindt er zich toe enkel de juiste en de volledige informatie te verschaffen aan de dienstverlener, de dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de waarachtigheid van de aan haar meegedeelde stukken en bescheiden. Noch kan zij aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever of derden bij het verwerken van deze onjuiste informatie. Indien de dienstverlener aansprakelijk zou worden gesteld door derden omtrent de verwerking van deze informatie zal de opdrachtgever gehouden zijn de dienstverlener te vrijwaren voor mogelijke schade zowel contractueel in hoofdsom, interesten en kosten.
 5. De dienstverlener heeft de mogelijkheid per aangetekend schrijven en onmiddellijk de opdracht te schorsen dan wel te verbreken lastens de dienstverlener, indien :
 • Zij vaststelt dat haar bewust of onbewust doch regelmatig, onjuiste gegevens worden verstrekt of gegevens worden achtergehouden
 • Zij na herinnering niet in bezit wordt gesteld van de voor haar opdracht nodige documenten en informatie
 • Een factuur niet wordt voldaan ten laatste op de vervaldag
 • Enige voorwaarde van de opdracht niet wordt nageleefd door de opdrachtgever
 1. De facturen van Brickshot dienen voldaan te worden binnen de 15 dagen vanaf de factuurdatum. Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend, gebaseerd op de wet van 07/08/02, met een minimum van 12% per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding volgens art.6 van de wet van 07/08/02 worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 12% van het bedrag van de facturen en zal minimum 150,00€ bedragen. In geval van niet- of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. Wanneer onze facturen niet tijdig worden betaald kan onze dienstverlening opgeschort worden mits voorafgaandelijk schriftelijke kennisgeving aan de klant.
 2. De achterstallige debiteur is tevens gehouden tot het betalen van alle incassokosten, zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke, waartoe de invordering van de onbetaalde factuur aanleiding zal geven. Voor elke herinnering is een administratieve meerkost van 7,5€ verschuldigd.
 3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van het geschil en zijn enkel de Belgische wetten en reglementeringen van toepassing.
 4. Onderhavige algemene voorwaarden zijn op al onze opdrachten toepasselijk behoudens afwijkende schriftelijke bepalingen.
 5. De opdrachtgever bekomt slechts de gebruiksrechten op het afgeleverd werk nadat de volledige betaling is voltooid. 
 6. De opdrachtgever kan de auteursrechten aankopen bepaald door via de SOFAM tarieven. 
 7. Onrechtmatig gebruik van de beelden is niet toegelaten een vergoeding van €250/beeld kan gevraagd worden indien beeldmateriaal onrechtmatig gebruikt wordt. 
 8. Ongeacht of de beelden gebruikt worden of niet zal de opdrachtgever zich verbinden om de volledige vergoeding te betalen binnen de correcte termijn. 

Specifieke voorwaarden m.b.t de beelden

1) Brickshot kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor
– Weersomstandigheden tijdens een fotoreportage.
– De toestand waarin de woning zich bevindt tijdens een fotoreportage.

2) Nieuwe buitenfoto’s kunnen genomen worden zonder meerkost op twee voorwaarden
– Er dient geen afspraak gemaakt te worden met de bewoners en de toegang tot de woning / domein is steeds vrij.
– Er is geen tijdsdruk voor het opleveren van de beelden.

3) Brickshot blijft ten allen tijde eigenaar van de foto’s en het auteursrecht hierop is steeds van toepassing. Doorverkopen en/of doorgeven van foto’s door de makelaar is niet toegestaan zonder mededeling. 3de partijen kunnen de gebruiksrechten overkopen.

4) Brickshot kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de beelden.

5) Indien de omstandigheden voor/tijdens de fotoreportage niet veilig zijn (bv extreme weersomstandigheden, agressieve bewoners, huurders die ons niet binnenlaten,…) dan houdt Brickshot zich ten allen tijde het recht voor om de reportage uit te stellen zonder dat hiervoor aanspraak kan gemaakt worden op enige vorm van schadevergoeding.

6) Het is de inschatting van de fotograaf om te bepalen welke ruimtes er al dan niet in beeld gebracht worden. Hij houdt hierbij steeds rekening met eventuele specifieke aanvragen door de makelaar. Een gebrek aan beelden van bepaalde ruimtes geeft in geen enkel geval recht op een schadevergoeding of gratis reportage. 

7) Brickshot streeft er altijd naar om een meerwaarde te leveren aan de klant, indien de klant de meerwaarde niet ervaart vragen wij dit graag te vermelden zodat wij constant kunnen verbeteren.

8) Een no show fee van 60% met een minimum van €120 kan aangerekend worden indien onze fotografen een geplande opdracht niet kunnen uitvoeren wanneer ze ter plaatsen zijn (bijv. door bewoners die niet opdagen, vergeten afspraken zonder een verwittiging). Voor afspraken die minstens geannuleerd 24u op voorhand geannuleerd worden wordt niets aangerekend. 

BRICKSHOT VOF
BE 0786.462.241
Sint-Jorislaan 61
3540 Herk-de-Stad

Laatst geupdate: 22/01/2023